คุณจารี  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา
  ลงสำรวจพื้นที่เพื่อนำอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา
  Peace Corps of the United States/Thailand
  โดย กำหนดพื้นที่การสำรวจคือ พื้นที่ในความดูแลของ อบต.โนนสำราญ ในวันที่ 14 กันยายน 2555


   การประเมินรอบ 2 ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณา รับอาสาสมัครเข้าทำงาน ที่ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ในวันที่ 21 พ.ย. 55ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget