บุคลากร

 
 
นายปริญญา  บุญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  
 

นางเยาวภา  กล้าขยัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

นายมานัส ปรีมนวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศบ.สังคมศึกษา
 

นางสมคิด ชาญณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ประถมศึกษา
 

นายวีระชัย  พรรณจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ประถมศึกษา
 

นางอัมพร อ่อนละม้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา

นายสุพจน์ จอมพลเรือง
ครูชำนาญการ
ค.บ.การแนะแนว

 

นางพรสมัย กุมจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์

 

นางแสงทอง นิยมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์

 
 
นางเจริญศรี  อรุณแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 

นายเสน่ห์ จันทร์ปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย


 

นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย
       ครูชำนาญการพิเศษ
     ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายบรรจง อ่อนละม้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

         

นายประสงค์ ปักษา
 ครูชำนาญการพิเศษ
  ค.บ.พลศึกษา

  

นางฑิชา วรแสง
   ครูชำนาญการพิเศษ
 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

       

นางพีรยา บำเหน็จพันธ์
    ครูชำนาญการ
   ค.บ.คณิตศาสตร์

 

     นางปรีดาภรณ์ สังข์รอด
        ครูชำนาญการพิเศษ
          ค.บ.เกษตรกรรม

 

     นางกาญจนา วรรณพงษ์
                     ครู 
          ศษ.บ.สังคมศึกษา

นางสุธาสินี พลอยครบุรี
ครูชำนาญการ
ค.บ.ศิลปศึกษา

นายพิพัฒน์ ตะภา
ครู  ค.บ.ดนตรีศึกษา

ค.ม.การบริหารการศึกษา

     นางสาวนาตยา  ทันรังกา
ครู
ศษ.ม.ปฐมวัยศึกษา
   

     นางสมสมร  พยัคฆ์ทอง
       ครูชำนาญการ
      ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

 

นางสาวพวงรัตน์ คุ้มคง
พนักงานราชการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

นายปกรณ์เกียรติ ศรีจำปา
      พนักงานราชการ
   ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

     

     นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
         เจ้าหน้าที่ธุรการ
        รศ.บ.รัฐศาสตร์

   

     นางสาวสุพินดา  คลาดโรค
                ครูปฐมวัย
         ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

         นางสาวนุสรา นิยมนา
        เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
    วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายชุติพงศ์ นันทกุล
ครูพี่เลี้ยง

 

นายสถิตย์ บุญรังศรี
นักการภารโรง